مریخ چهارمین سیاره از خورشید و دومین سیاره کوچک منظومه شمسی است که از عطارد بزرگتر است. در زبان انگلیسی، مریخ نام خدای جنگ رومی را یدک می کشد و اغلب به آن "سیاره سرخ" می گویند. مریخ و زمین تقریباً یکسان هستند.
گرانش

3.721 متر بر ثانیه
مساحت

144.8 میلیون کیلومتر مربع
دوره مداری

۶.۸۷ روز
شعاع

3389.5 کیلومتر
فاصله از خورشید

227.9 میلیون کیلومتر

حقایقی درباره مریخ

  • مریخ خانه بلندترین کوه منظومه شمسی است.
  • تنها 18 ماموریت به مریخ موفقیت آمیز بوده است.
  • مریخ دارای بزرگترین طوفان های غبار در منظومه شمسی است.
  • در مریخ، خورشید تقریباً نصف اندازه زمین است.
  • قطعاتی از مریخ به زمین افتاده است.
  • مریخ نام خود را از خدای جنگ رومی گرفته است.
  • نشانه هایی از آب مایع در مریخ وجود دارد.
  • یک روز مریخ یک حلقه خواهد داشت.
  • غروب خورشید در مریخ آبی است.