زحل

زحل که بیشتر به خاطر منظومه حلقه ای شگفت انگیزش شناخته می شود، ششمین سیاره از خورشید و دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است. زحل نیز مانند مشتری یک غول گازی است و از گازهای مشابهی مانند هیدروژن، هلیوم و متان تشکیل شده است. زحل دورترین سیاره ای است که با چشم غیر مسلح دیده می شود.
طول روز

0 روز 10 ساعت 42 دقیقه
مدارها

خورشید
مساحت

42.7 میلیارد کیلومتر مربع
دوره مداری

۲۹ سال
فاصله از خورشید

1.434 میلیارد کیلومتر
منظومه ستاره ای

منظومه شمسی

حقایقی درباره زحل

  • زحل مسطح ترین سیاره است.
  • زحل طوفان های بیضی شکلی شبیه به سیاره مشتری دارد.
  • زحل بیشتر از هیدروژن ساخته شده است.
  • زحل دارای گسترده ترین حلقه ها در منظومه شمسی است.
  • زحل 150 قمر و قمرهای کوچکتر دارد.
  • زحل بیش از هر سیاره دیگری قمر دارد.